Mee-praten en mee-denken

Elke school kent een ouderraad (oudercommissie of oudervereniging); de ouderraad is van grote betekenis voor het organiseren van allerlei activiteiten op school, die betrekking hebben op onderwijsondersteuning, organiseren van festiviteiten en die een positieve bijdrage leveren aan de communicatie tussen ouders en school. Daarnaast kent elke school twee inspraakorganen:

♦  Medezeggenschapsraad  (MR)
De Medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Onderwerpen kunnen zijn: het schoolreglement, de vakantieregeling, de inzet van personeel, de besteding van de ouderbijdrage, sollicitatieprocedures, schooltijden, het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids.
Het is ook een taak van de medezeggenschapsraad om de openheid (communicatie) te bevorderen, de openbaarheid en het onderling overleg. De schoolleider of het bestuur moet voorgenomen besluiten voor advies of instemming voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad heeft een reglement, waarin o.a. is opgenomen, hoe besluitvorming plaats vindt, hoe de verkiezingen moeten verlopen enz. U kunt het reglement van de MR onder aan deze pagina downloaden.

♦  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat Stg. BOOM uit meer dan een school bestaat, bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  Deze raad wordt door de bestuurder geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen binnen Stg. BOOM. Zij geven advies of verlenen instemming aan de voorstellen.
In het reglement is vastgesteld over welke onderwerpen advies gegeven wordt en wanneer instemmingsrecht van toepassing is. De GMR bestaat uit 14 leden, zowel ouders als leerkrachten. Twee keer per jaar hebben zij overleg met De Raad van Toezicht.

Agenda's en notulen kunt u rechts → downloaden