Directeur op een basisschool van Stichting BOOM

Een directeur van een school is integraal verantwoordelijk voor de beleidsgebieden; het uitgangspunt van het bestuur is om de verantwoordelijkheid voor deze gebieden, zo laag mogelijk in de organisatie te leggen; deze zijn:


•    Personeel (leiderschap, management, loopbaan, beroepshouding)
•    Financiën (begrotingen)
•    Onderwijs en organisatie (visie, opbrengsten, proces, kwaliteit)
•    Beheer van gebouwen (exploitatie, onderhoud, beheer)

Binnen bovengenoemde gebieden bestaan de taken van een directeur o.a. uit:
•    De directeur formuleert en implementeert een missie, beleid en de gekozen leerstrategiëen.
•    De directeur stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast, zodat er een haalbaar en gedegen programma ontstaat. De doelen worden uitdagend geformuleerd.
•    De directeur coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken op de basisschool.
•    De directeur geeft leiding aan het personeel, stimuleert en ondersteunt en geeft effectieve feedback.
•    De directeur zorgt voor een optimale betrokkenheid van de ouders, de leerkrachten en de wijk van de school.
•    De directeur neemt initiatieven voor vernieuwing (innovatie) van het onderwijs; de directeur is onderwijskundig leider en richt zich op goede resultaten mbt cognitieve ontwikkeling van de leerlingen én sociaal emotionele ontwikkeling;
•    De directeur draagt zorg voor de uitvoering van de wet op passend onderwijs en de samenhang met de leerlingenzorg op school.
•    De directeur legt op een transparante wijze publieke verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
•    De directeur bevordert en stimuleert de collegialiteit en professionaliteit op school.
•    De directeur zorgt er voor dat de school een veilige en ordelijke omgeving is.
•    De directeur evalueert/beoordeelt het werk van leraren middel van klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
•    De directeur geeft de leiding aan de werving, begeleiding en  het inwerken van personeels-leden.
•    De directeur draagt zorg en verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het schoonhou-den van het schoolgebouw.
•    De directeur neemt initiatieven om nieuwe beleidsonderwerpen te beschrijven, rekening houdend met  het bestuursbeleid en de behoeften van de schoolpopulatie.
•    De directeur vertegenwoordigt de school op interne en externe vergaderingen en bijeen-komsten met externe instanties en de wijk.
•    De directeur zorgt voor de public relaties en promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Directie Advies Raad (DAR)

De Directie Advies Raad (DAR) is het overlegorgaan dat bestaat uit alle directeuren van de basisscholen van Stichting BOOM, de bestuurder is aanwezig bij dit overleg. De DAR bereidt gezamenlijk beleid voor en voert het, na de besluitvormingsprocedures, ook uit binnen de eigen school. 

Directeuren scholen:

 • Robb Udo
  De Coppele & SBO Mozaik
 • Karin van Riel
  De Groene Parel (per 1 augustus de nieuwe fusieschool van De Molenhoek & Den Akker)
 • Charlotte de Meester
  De Bunders
 • Pim Sigmans
  De Vonder
 • Mirjam van Ree (interim)
  De Tovervogel