De Raad van Toezicht van Stichting BOOM

De Raad van Toezicht van de Stichting BOOM. bestaat uit 4 leden. De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen:

♦ Een toezichthoudende rol

♦ Een werkgeversrol voor het bestuur

♦ Een rol als sparringspartner

 Hieronder verstaat de Raad van Toezicht:

  • Hoe de toezichthoudende en bestuurlijke rollen zijn verdeeld, vastgelegd en geïmplementeerd.
  • Het decentraliseren van bevoegdheden: centraal waar dat nodig is, decentraal waar dat mogelijk is.
  • Het bewaken en bevorderen van een gezonde financiële situatie op school- en stichtingsniveau.
  • Het borgen van een informele cultuur en het stimuleren van een transparante organisatie, waarin publieke verantwoording een duidelijke plaats heeft.
  • De Raad van Toezicht geeft wel/niet toestemming aan majeure onderwerpen. De taakverdeling is geregeld in het statuut van de stichting. Er is op deze manier sprake van een zogenaamd two-tier model waarbij bestuur en toezicht van elkaar gescheiden zijn.

Binnen de Raad van Toezicht is er sprake van een voorzitter en een vice-voorzitter. Tussen de RvT en het bestuur is een stevige basis van vertrouwen. De bestuurder kan gebruik maken van de expertise die er in de Raad van Toezicht aanwezig is.