Kwaliteit en kwaliteitsbeleid

Basisscholen moeten onderwijs van goede kwaliteit bieden. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht op. Onze scholen gaan uit van een opbrengstgerichte aanpak: zij willen het beste halen uit alle leerlingen en stellen duidelijke doelen. De overheid investeert ook in leraren en schoolleiders. Daardoor kan het onderwijs nog beter worden.

Kwaliteit is meetbaar aan de hand van een aantal criteria of kwaliteitsdomeinen. Deze criteria hebben betrekking op:

 

♦  het leerstofaanbod

♦  de onderwijstijd

♦  het pedagogisch-didactisch handelen van leraren

♦  het schoolklimaat

♦  de leerlingenzorg 

♦  de leerprestaties

 

Deze zes kwaliteitsdomeinen hangen in hoge mate samen met het bereiken van goede leerprestaties. Daarom worden deze gerekend tot de basiskwaliteit van het onderwijs. Voorwaarden voor deze basiskwaliteit zijn: 

 

♦  goed onderwijskundig leiderschap

♦  grote bestuurskracht

♦  het gebruik van een genormeerd kwaliteitszorgsysteem

 

We hanteren voor het volgen en bewaken van de kwaliteit van de scholen binnen Stg BOOM het programma WMKPO (werken met kwaliteit in het primair onderwijs van Cees Bos). Herkenbare onderdelen of instrumenten zijn:

 

♦ de ontwikkeling van kwaliteitskaarten en-katernen 

♦ het afnemen van algemene vragenlijsten bij ouders, leerkrachten en leerlingen

♦ het afnemen van veiligheidsvragenlijsten bij ouders, leerkrachten en leerlingen 

♦ een aantal instrumenten, zoals het jaarplan, schoolplan, enz. 

♦ het hanteren van een leerlingvolg- en zorgsysteem (Parnassys en ZIEN) 

♦ een LVS voor leerkrachten met gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossiers


Aan de hand van deze instrumenten krijgen we de kwaliteit van de school in beeld. De directeuren en de kwaliteitscoördinatoren komen drie keer per jaar voor een studiedag bijeen. Op deze studiedagen bespreken zij de resultaten en de voortgang binnen WMKPO.
Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitssysteem is ook de communicatie met ouders over de gemeten kwaliteit en de manier, waarop afspraken en aanpak worden vastgelegd (borging).

 

 

Wmkpo

 Kwaliteit