Privacy

 

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals bijvoorbeeld medische gegevens. 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem [ParnasSys]. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding. 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.  Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer dat niet lukt krijgt u hiervan binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl.

 

 

Samenwerken
AVG-proof zijn is een complexe aangelegenheid. We bundelen daarom onze krachten en werken daarom samen met de PO-Raad, T-PrimaiR,  Privacy op school en Kennisnet.

Verwerkersovereenkomst
Met grote organisaties komen deze landelijk tot stand en met kleinere organisaties komen deze vanuit formats tot stand. Beide worden door de PO-Raad voorbereid en getoetst.

Tal van verwerkersovereenkomsten zijn  getekend. Voorbeelden zijn Ratho, IJK, ParnasSys, Basispoort. En dat worden er steeds meer.

Ouders / Verzorgers / Derden
Natuurlijk kunnen we ons allerlei schoolsituaties voorstellen waarbij ouders; verzorgers; derden betrokken zijn. Te denken valt aan schoolreisjes, overblijfactiviteiten, voorstellingen, etc.

Zo worden er foto’s van kind(eren) al dan niet privé gedeeld via bijvoorbeeld Whatsapp, Instagram of Facebook. We verzoeken ouders zich bewust te zijn van wat deze wetgeving met zich meebrengt en er rekening mee te houden dat andere ouders niet willen dat er foto’s van hun kind gedeeld worden op social media.

Op schoolniveau zullen we hier regelmatig aandacht voor vragen en zullen we ouders hierover informeren.

Het bestuur en scholen zijn echter niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het handelen van ouders in deze.