Privacy

 

Op dit moment is privacy een belangrijk onderwerp in onze samenleving. Als onderwijs organisatie is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met gegevens, zeker als deze gegevens de privacy van mensen in gevaar kan brengen. Stichting BOOM besteedt veel aandacht aan het beschermen van persoonsgegevens. Dat kan ons personeel betreffen, onze leerlingen en de ouders waarvan de kinderen op onze scholen zitten. Om u een beeld te geven waarop we dat doen, kunt u hieronder lezen. Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dat kan via de directeur van de school, of het bestuurskantoor.

 

Organisaties, zo ook Stichting BOOM, moeten transparant zijn over hoe zij met persoonsgegevens omgaan en de wet naleven. Zo moeten schoolbesturen en scholen inzichtelijk maken wie welke gegevens kan inzien, bewerken of opslaan, voor welke periode en op welk moment. Privacybeleid voor stichting BOOM  komt tot stand in samenwerking met de PO-Raad/Kennisnet, andere besturen uit de regio (-PrimaiR) en een ICT/Privacy werkgroep van ISO-mode. Op  deze manier trekken we als regio samen op in deze complexe materie. Stappen die we hierin maken leggen we vast in een logboek en nieuw beleid wordt altijd met instemming en/of advies van de (G)MR vastgesteld. 

 

Los van de beleidsmatige kant en de overeenkomsten zoals hierboven genoemd, is er ook een gedragscomponent. In het dagelijks handelen van professionals zien we dat huidige patronen niet altijd matchen met wat de wetgever van ons verwacht. Dat vraagt een bewustwording van ons gedrag alvorens we dat kunnen veranderen. In het directieoverleg stemmen we met elkaar af hoe we stap voor stap ons gedrag kunnen veranderen. Dit zal ook in teamvergaderingen op scholen terugkomen. Aspecten die daarbij horen zijn het gebruik van wachtwoorden, schermbeveiliging, de inzet van social media, het hanteren van klassenlijsten, welke informatie hoort in een schoolgids en welke niet, etc.

 

Voorlopig neemt de bestuurder de rol van Functionaris gegevensbescherming (FG) op zich. Omdat we ons realiseren dat het nog onvoldoende duidelijk is hoe we dit als relatief kleine stichting invulling kunnen geven, kijken we eerst wat dit in de praktijk inhhoudt. Tegelijkertijd overleggen we binnen T-Primair hoe we hier gezamenlijk een invulling aan kunnen geven. Tot die tijd is dit dus belegd bij de bestuurder die bereikbaar is via j.zeeuwen@stgboom.nl. Mocht u een mail sturen die gericht is aan de FB, dan graag ook de tekst "t.a.v. de functionaris gegevensbescherming" op te nemen in uw mail. 

 

Kortom: we zijn volop bezig om deze wetgeving te implementeren en we hebben elkaar nodig om scherp te zijn op een zorgvuldige implementatie van beleid en het ontwikkelen van nieuw gedrag waarin voortgang belangrijk is, maar niet ten koste van de kwaliteit mag gaan.

 

Samenwerken
AVG-proof zijn is een complexe aangelegenheid. We bundelen daarom onze krachten en werken daarom samen met de PO-Raad, T-PrimaiR,  Iso-mode en Kennisnet.

Verwerkersovereenkomst
Met grote organisaties komen deze landelijk tot stand en met kleinere organisaties komen deze vanuit formats tot stand. Beide worden door de PO-Raad voorbereid en getoetst.

Inmiddels zijn de eerste verwerkersovereenkomsten getekend. Voorbeelden zijn Ratho, IJK, ParnasSys, Basispoort. En dat worden er steeds meer.

Ouders / Verzorgers / Derden
Natuurlijk kunnen we ons allerlei schoolsituaties voorstellen waarbij ouders; verzorgers; derden betrokken zijn. Te denken valt aan schoolreisjes, overblijfactiviteiten, voorstellingen, etc.

Zo worden er foto’s van kind(eren) al dan niet privé gedeeld via bijvoorbeeld What’s app, instagram of Facebook. We verzoeken ouders zich bewust te zijn van wat deze wetgeving met zich meebrengt en er rekening mee te houden dat andere ouders niet willen dat er foto’s van hun kind gedeeld worden op social media.

Op schoolniveau zullen we hier regelmatig aandacht voor vragen en zullen we ouders hierover informeren.

Het bestuur en scholen zijn echter niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het handelen van ouders in deze.