Passend Onderwijs

Sinds 2014 geldt Passend Onderwijs in het basisonderwijs: de wijze waarop het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om alle vormen van ondersteuning: van licht tot zwaar. Het gaat b.v. om extra begeleiding op de eigen basisschool, hulpmiddelen, onderwijs op een speciale school enz. Passend onderwijs is geen nieuwe school of schooltype, maar het is een samenwerkingsverband tussen scholen. De scholen van Stg. BOOM horen vanaf dit moment bij het samenwerkingsverband Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Alphen Chaam. Een samenwerkingsverband van 16 schoolbesturen: Plein 013. De basisscholen,  scholen voor speciaal onderwijs én voor speciaal basisonderwijs in deze regio horen bij ditzelfde samenwerkingsverband. De aansluiting bij Plein 013 zorgt er voor, dat er meer en een bredere expertise en voorzieningen beschikbaar komen. Onze school voor speciaal basisonderwijs, Mozaik, maakt deel uit van dit grote expertisecentrum. Dit nieuwe samenwerkingsverband maakt afspraken, hoe alle scholen er samen voor zorgen, dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, thuis en nabij.

 

♦  Waarom Passend Onderwijs
Passend Onderwijs komt in plaats van het oude systeem van leerlinggebonden financiering (RUGZAKJES) en de plaatsing van kinderen op een school voor speciaal (basis)onderwijs via een indicatiestelling. Er is wel sprake van zorgplicht.

De scholen in onze regio werken samen in het samenwerkingsverband PLEIN 013. Het samenwerkingsverband (SWV) krijgt geld om het onderwijs te organiseren voor leerlingen die extra ondersteuning/zorg nodig hebben. Het SWV maakt een plan en besluit, voor wie, hoe en waar het geld wordt ingezet. De basisscholen bieden de kinderen de (extra) zorg zo veel mogelijk aan op de eigen school. Wanneer de basisschool de zorg niet kan bieden, kunnen de kinderen met een leerprobleem, met een gedragsprobleem en/of een lichamelijke beperking gebruik maken van een vorm van speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. De basisschool maakt een verwijzing financieel mogelijk, want zij ontvangt het geld hiervoor van het SWV.

 

♦  Zorgplicht
De scholen moeten er voor gaan zorgen dat iedere leerling die ingeschreven is of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet dus nauwkeurig onderzoeken wat een kind nodig heeft. De school moet dit proberen zelf te realiseren. Als de school de ondersteuning niet kan bieden en aangeeft dat een kind het beste naar een andere school (= basisschool, speciale basisschool of speciaal onderwijs) kan gaan, moet de eigen school ervoor zorgen dat de best passende school gevonden wordt. De verantwoordelijkheid ligt voortaan bij de verwijzende school, dus niet meer bij een indicatiecommissie.

 

♦  Voortgezet onderwijs
Passend Onderwijs is van toepassing op het primair onderwijs, maar ook op het voortgezet onderwijs. De twee samenwerkingsverbanden omvatten niet helemaal dezelfde regio. Het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs is nog wat groter. Maar…. de ingezette ondersteuning kan ook na de basisschool worden doorgezet.
 

 

♦  (Hoog) Begaafdheid 
Voor (Hoog)begaafde leerlingen heeft elke school een eigen manier van het zorgen voor een passend aanbod. Op de websites van de scholen en/of in de schoolgids staat beschreven hoe de verschillende scholen hier invulling aan geven. Door te klikken op de naam van de school kom je bij een beschrijving op basis waarvan je op hoofdlijnen een vergelijking kunt maken.

 

Daarnaast werken we aan het genereren van nieuwe kennis en inzichten waar deze doelgroep bij gebaat is door de wetenschappelijke onderwijs werkplaats POINT   

 

  • POINT

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent en 013 staat voor de regio Tilburg. POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot begaafde/hoogbegaafde leerlingen. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT:

  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling voor scholen en pabo ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van hoogbegaafde leerlingen;
  3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.

 Klik hier om de website te bezoeken.

 

 

Passend Onderwijs

 

onderwijs 3

 

onderwijs 1

 

onderwijs 2