Ouders-School: Uw kind staat centraal

Dagelijks dragen de scholen bij aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. De scholen doen dat samen met ouders. Daarom zijn de ouders sterk betrokken bij de  basisschool van de kinderen. De scholen willen de ouders ook graag betrekken bij allerlei activiteiten op school, waardoor het contact ouders-school een stevige basis heeft.

Dit komt tot uitdrukking in de informele contacten, maar ook tijdens de door de school georganiseerde ouderactiviteiten. De betrokkenheid van de ouders blijkt uit de opkomst bij de door school georganiseerde activiteiten, zoals ouder- en informatieavonden en bij diverse festiviteiten. Ouders, die meer betrokken willen zijn bij de school, krijgen regelmatig een uitnodiging om zitting te nemen in een werkgroep of commissie, maar ook om te helpen bij allerlei schoolse activiteiten: b.v. als leesouder, als hulpouder bij creatieve en feestelijke activiteiten, en b.v. als lid van de ouderraad Medezeggenschapsraad of van een klankbordgroep.
Ouders zijn heel belangrijk, zeker als het gaat om opvoedingsthema's als leefvormen en respect: Ouders hopen dat hun kinderen gevoelig zullen zijn voor de waarden en idealen die zijzelf hoog houden. De school is enerzijds een plaats waar kinderen leren, hoe en waar ze kennis kunnen ‘vinden’ maar waar ze ook de eerste stappen zetten op weg naar een plaats in de toekomstige maatschappij. De school houdt zich ook bezig met sociale en emotionele vaardigheden; daar raken de opvoeding van de ouders en school elkaar direct. De ouders zijn met betrekking tot de opvoeding de partners van de school.

 

Daarom zijn contacten van wezenlijk belang:
• het persoonlijk contact is de smeerolie voor communicatie
• de school wil een betrouwbare en transparante partner zijn
• de school heeft veel waardering en de inzet van de ouders
• de school en de ouders hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar tonen wel respect voor de mening van de ander
• De school stelt grenzen, want grenzen zorgen voor zekerheid en veiligheid van kinderen, medewerkers en ouders.

 

ouders

 

 

 

Klik op een logo en lees meer over de school