De besturingsfilosofie en kernwaarden van Stg. BOOM

Goed besturen is van groot belang, want goed bestuur draagt  direct en indirect bij aan de kwaliteit van het onderwijs: goed onderwijs voor ieder kind.

Stg. BOOM onderschrijft de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs van de PO-Raad (zie: www.poraad.nl).
Bij het besturen van onze organisatie gaan we uit van een duidelijke visie en missie; deze visie en missie hebben we vertaald  in een aantal kernwaarden. Deze geven op een concrete wijze vorm aan de basiselementen in visie en missie. De kernwaarden krijgen hun zichtbare vorm in het gedrag van alle bij de organisatie betrokken medewerkers. Met de volgende kernwaarden kwalificeren we ons onze organisatie:

  • Groei

Kinderen en volwassenen groeien, ontwikkelen. Onze stichting wil kinderen laten groeien, hun wereld openen, de ontwikkeling stimuleren en alle ruimte geven.
Volwassen medewerkers mogen dit zelf ook ervaren, omdat het een voorwaarde is om anderen te laten groeien. Groei heeft te maken met ruimte geven, verbindingen leggen. Om deze groei mogelijk te maken zorgen we ervoor dat kinderen en volwassenen mogelijkheden creëren voor anderen en voor zichzelf. Zo vormen we in alle lagen van onze organisatie een lerende organisatie.

  • Passie

Passie uit zich in het enthousiasme, gedrevenheid en liefde voor het vak waarmee de medewerkers van Stg. BOOM hun kennis/vaardigheden inzetten voor de kinderen. Maar passie staat ook voor innovatie en vasthoudendheid. Door met passie onderwijs te verzorgen realiseren we een goed pedagogisch klimaat, waardoor bij kinderen plezier in leren en ontwikkelen ontstaat.

  • Betrokkenheid

De leidinggevenden op school stimuleren medewerkers op basis van vertrouwen. Dit vertrouwen geven ze door aan de kinderen.Ze tonen aandacht en oprechte belangstelling en dagen kinderen uit hun  talenten te ontwikkelen.
Zo voelen kinderen en medewerkers zich betrokken bij en verbonden met hun taak. Dit zorgt voor onderlinge betrokkenheid. Ontwikkeling op basis van een goede relatie met anderen zorgt voor optimale resultaten.

  • Ambitie

We dagen onze medewerkers uit om hun ambities en die van de schoolorganisatie te formuleren en vorm te geven. We leggen onze focus op de kwaliteit van het werk, waardoor de gestelde doelen geleidelijk aan vaste vorm krijgen. Daar ligt de uitdaging, die zowel de medewerkers als organisatie sterk maakt.
In het formulier van de gesprekkencyclus legt iedere medewerker zijn ambities vast; samen met de leidinggevende worden de ambities enkele keren per jaar besproken en geëvalueerd.

  • Resultaat

Al onze gezamenlijke inspanningen zorgen voor resultaat; dit resultaat kan een meetbaar gegeven zijn, maar kan ook blijken uit de voortuitgang die kinderen en volwassenen in sociaal en emotioneel opzicht maken. Door onze doelen te realiseren zetten we steeds een stapje voorwaarts. Daardoor komt verandering en ontwikkeling tot stand. Regelmatig houden wij een thermometer in onze organisatie: we meten de tevredenheid van ouders, kinderen en medewerkers. Ook de feedback vanuit de inspectie nemen we ons ter harte.

 
In het onderdeel 'medewerkers' hebben we onze kernwaarden een praktische vertaling gegeven; o.a. te bereiken via de link aan de rechterzijde van deze bladzijde.