Basisschool de Tovervogel
Uw kind staat centraal
Basisschool de Tovervogel is in 2007 ontstaan uit de fusie van de basisscholen de Zwaluw en Merlijn .
De school heeft nu een team van 22 personeelsleden, ieder met eigen deskundigheden. Wij zetten ons dagelijks in voor ongeveer 300 leerlingen, die wij een brede ontwikkelingsbasis geven. Dit doen we vanuit onze visie met de basisbegrippen: 
samenwerken, zelfstandigheid én verantwoordelijkheid.

Basisschool de Tovervogel is gewoon een leuke school; zeker nu we  in een prachtig nieuw schoolgebouw werken: een frisse school met een sterke gerichtheid op een gezonde leefomgeving en duurzaamheid.

Aanbod
We bieden gevarieerd en uitdagend onderwijs, waarbij we de maatschappij om ons heen goed in de gaten houden. In onze snel veranderende maatschappij groeit uw kind op. Uw kind wordt weerbaar en leert steeds beter zijn weg te vinden in zijn eigen omgeving, maar ook vér daarbuiten. We brengen ons onderwijs zo dicht mogelijk bij de kinderen, maken hun belevingswereld zo groot mogelijk.

Basisbehoeften
En….we gaan uit van basisbehoeften. Hierbij denken we
• aan veiligheid op school, thuis en op straat
• aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van taken en opdrachten
• aan nieuwe kennis en belangrijke vaardigheden
• aan het zelf sturing geven aan het eigen leven.
Op school sluiten we aan bij wat uw kind al kan en bij zijn interesses. Uw kind leert zelf verantwoorde keuzes te maken, waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat.

Samenwerken
Een kind komt naar school om te leren; hoewel school niet altijd alleen maar leuk is, doen de leerkrachten hun uiterste best om de kinderen uit te dagen en gemotiveerd te laten werken. 
Elke kind krijgt ruime ontwikkelingskansen, waardoor de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken geleidelijk aan vorm krijgen. Door het stellen van goede vragen stimuleren we het creatief denken.

Alle kinderen welkom!
We volgen de ontwikkeling van uw kind nauwlettend: op de speelplaats, in het groepslokaal, in de gymzaal. We brengen de ontwikkeling van uw kind in beeld en maken gebruik van een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Aan de hand hiervan kunnen we laten zien,  hoe uw kind zich ontwikkelt.
Niet ieder kind leert even snel en evenveel; er zijn verschillen in mogelijkheden en behoeften. Daar spelen we intensief op in. Soms moeten we extra hulp aanbieden en aanpassingen realiseren om het leren van uw kind mogelijk te maken.
We bieden binnen de muren van onze eigen school aangepaste zorg, als uw kind dat nodig heeft, ook aan de meerbegaafde kinderen.
Na gedegen onderzoek bieden we - waar mogelijk - het onderwijs op maat aan. Kinderen kunnen, indien nodig, deelnemen aan de Plusklas.
Daarnaast bezoeken enkele meerbegaafde leerlingen uit groep 8 het Juniorlab  binnen 2College Durendael. Tijdens het Juniorlab krijgen de leerlingen uitdagende onderwerpen aangeboden op het gebied van natuur- en scheikunde.
En heel bijzonder op onze school: Sinds september 2010 krijgen alle leerlingen van de hele school Engels.

Brede School de Waterhoef
In maart 2012 zijn we verhuisd  naar Brede School de Waterhoef aan de Terburghtweg: het is een nieuw, kindvriendelijk, modern en duurzaam schoolgebouw. Hierin bevinden zich
basisschool de Tovervogel, peuterspeelzaal Schelleboom, een kinderdagverblijf Tovernest en buitenschoolse opvang Flapuit. Rondom de school vinden de kinderen o.a. een uitdagend speelterrein met veel oog voor de levende natuur; én we hebben een grote gymzaal in de school.
In de Brede School voeren we regelmatig overleg met de overige partners. We hebben een doorlopende pedagogisch lijn. Tevens is er een wisselend en gevarieerd naschools aanbod. Hierbij werken we nauw samen met de gemeente Oisterwijk, de Krekul en andere lokale partners.
Daarnaast ontplooien we activiteiten in samenwerking met de wijk; activiteiten die te maken hebben met Duurzaamheid, zoals een Repairschool: hier kunnen onze kinderen met een paar lokale partners spullen (leren) herstellen.

 
Meer info?
bel direct:
(013) 523 42 36

  

Tovervogel Logo 2011 Klein

Basisschool de Tovervogel
Terburghtweg 1A
5061 LA  Oisterwijk
T: 013-5234236
E: info.detovervogel@stgboom.nl
W: www.detovervogel.nl