Basisschool de Bunders

Basisschool de Bunders is gehuisvest in Brede School Bunders.
Een fijne en veilige omgeving: de basis om te leren.
De belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen met plezier naar school gaan, samen zijn met klasgenootjes, in een fijne sfeer werken en een goede leerkracht hebben.
Met ons team van leerkrachten en medewerkers zetten wij ons daar elke dag met passie en plezier voor in. We maken gebruik van een nieuw gebouw met veel ruimte, licht, kleur en sfeer.
In een beschermde en groene omgeving bieden wij een goede basis voor het onderwijs van zo’n 370 basisschoolkinderen: met als doel kinderen een goede basisschooltijd te bezorgen waar ze zelf, hun ouders met veel plezier op terug kunnen kijken. Al 40 jaar weten ouders en kinderen uit, maar ook buiten, Oisterwijk de weg naar onze basisschool te vinden.


Betrokkenheid van leerkrachten en ouders

Groei in ontwikkeling, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn belangrijke kernbegrippen binnen ons onderwijs. In onze omgang met de kinderen staan structuur, plezier, vertrouwen en respectvolle omgang met elkaar centraal. We doen dit niet alleen met ons team van 35 betrokken en kundige medewerkers, maar ook met de ouders.
De ouderbetrokkenheid op onze school is groot: meedenken, meedoen of om te helpen bij activiteiten georganiseerd voor en door de kinderen. Maar ook in de MR of de oudercommissie, als klassenouder, leesouder of brigadier. We zijn trots op deze ouderbetrokkenheid.


Onderwijs afgestemd op het talent en de ontwikkeling van het kind.
De school heeft op dit moment dertien groepen waarbinnen de kinderen leren en spelen. We werken planmatig, op individueel, groeps- en schoolniveau. Elke groep werkt op drie leerniveaus, afgestemd op de talenten, de vaardigheden en het werkritme van de kinderen.
De integratie van ICT zorgt ervoor dat wij modern en actueel onderwijs kunnen bieden. Voor kinderen die een extra uitdaging aankunnen, bieden wij een specifiek lesaanbod met verdiepings- en verrijkingsstof. Ook verzorgen we Spaanse les en werken we in groepen met hoogbegaafden.
Buitenschools worden er schaaklessen en verschillende sportactiviteiten aangeboden. Onze resultaten zijn goed. Toetsresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs liggen boven het landelijk gemiddelde.


De brede school: een thuis voor kinderen van 0-12 jaar.

Binnen de brede school werken we samen met verschillende partners met één gezamenlijk doel: een doorgaande (educatieve) ontwikkelingslijn waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ont-plooien: vanaf hun geboorte tot het moment waarop ze naar het middelbaar onderwijs gaan. Met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de naschoolse opvang, het wijkcentrum en de gymzaal van het gemeentelijk sportbedrijf onder één dak kunnen kinderen en ouders zich thuis voelen in een belangrijke fase van hun leven.

 
Meer info?
bel direct:
(013) 523 09 99

 

De Bunders Nieuw

Basisschool de Bunders
Frans Halsstraat 34
5062 LK Oisterwijk
T: 013-5230999
E: info.debunders@stgboom.nl
W: www.bunders.nl