Basisschool de Vonder

Basisschool de Vonder, ontstaan uit de fusie van bs Graaf van Ursel en bs Hertog Jan, is sinds 01 augustus 2013 gehuisvest in de ‘Brede School Moergestel’. De partners zijn , Peuterspeelzaal Janneke en Kinderopvang Humanitas.


Onze visie
Wij begeleiden dagelijks, in een collegiale en open sfeer ongeveer 400 leerlingen. We willen
• onderwijs van goede kwaliteit
• aansluiten aan bij de mogelijkheden van de leerlingen
• eigentijds en toekomstgericht onderwijs
• onze visie ‘samen sterk in leren’ uitdragen, die gebaseerd is op vier kernwaarden:
o   het kind centraal
o   betrokkenheid
o   respect
o   samen
We werken onze kernwaarden verder uit:


Het kind centraal
Wij zijn verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen. De mogelijkheden en behoeften van de kinderen verschillen echter; dat betekent dat we ons onderwijsaanbod richten én afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen. Elk kind heeft zorg en aandacht nodig, de mate waarín kan verschillen. Goed onderwijs komt tot stand in de driehoek: Kind – School – Ouders.


Betrokkenheid

Ons onderwijs moet betekenis hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Dat kan alleen als ze zich actief betrokkenvoelen bij hun eigen vorming.
Betrokkenheid betekent mee mogen praten, participeren en ingroeien in de maatschappij. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten en ouders.


Respect

Basisschool de Vonder is een katholieke basisschool en de basisbegrippen zijn: eerlijkheid, open-heid en respect voor elkaar. We zien het goede in elkaar. De kinderen leren open te staan voor an-dere culturen, religies en zien kansen in een pluriforme maatschappij.


Samen

Samen werken – samen leven is een centraal gegeven binnen ons onderwijs. Leerlingen leren mét en ván elkaar. Door samen te leren léren ontdekken kinderen de eigen mogelijkheden.
We hanteren coöperatieve werkvormen, waardoor leerlingen een herkenbare eigen bijdrage kun-nen leveren. Het motto hierbij is: alleen ga je sneller, samen kom je verder.


En nu…..de praktijk

Binnen ons school geven we vorm aan deze kernwaarden; dat blijkt o.a. uit het volgende:
• Met onze kernpartners vormen we de Brede School; elke partner levert vanuit de eigen gezichtspunten en doelgroep een bijdrage aan de ontwikkelingsbehoeften: kinderen ver-werven vaardigheden die ze kunnen inzetten in onze 21e eeuw. De Brede School draagt bij aan het gezond leven en werken in het dorp Moergestel.
• We hebben drie leerpleinen, waar de kinderen hun weg zoeken. We richten de leerpleinen zo in, dat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt; in samenwerking met de bibliotheek beschikken we o.a. over boeken, die bijdragen aan de goede taal- en leesbele-ving van de kinderen.
• We zijn in staat om bijna alle kinderen op onze school een goed onderwijsprogramma aan te bieden; we verwijzen nauwelijks kinderen naar vormen van speciaal onderwijs. Onze in-tern begeleiders vormen daarin de spil.
• Elke jaargroep heeft – van buiten af – een eigen ingang tot de groepslokalen; daardoor is de rust in de groepen en op de leerpleinen maximaal gewaarborgd.
• We beschikken over moderne leermiddelen en ICT-voorzieningen, zoals de Skoolmates; hiermee kunnen de kinderen elk moment van de dag digitaal aan het werk.
• Door middel van parallel-overleg zijn de programma’s tussen de groepen goed op elkaar afgestemd.

Ons schoolgebouw heeft een doorkijk naar Stanislaus, waardoor verbinding ontstaat: door deze transparantie is een deel van de activiteiten op school te volgen.

 
Meer info?
bel direct:
(013) 711 24 11


Logo Vonder

Basisschool de Vonder
Kloosterlaan 32
5066 AN  Moergestel
T: 013-7112411
E: info.devonder@stgboom.nl
W: www.bsdevonder.net