Klachtenregeling en -procedure

Binnen elke organisatie loopt wel eens iets mis. Soms is de fout zo ernstig dat ouders of personeelsleden kunnen overwegen een klacht in te dienen. 

De eerste stap die ouders kunnen zetten, is 'praten op school’, b.v. met de groepsleerkracht of met een ander personeelslid waarin u vertrouwen heeft.
Is het probleem op die manier niet op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind.
Als u daar niet het antwoord krijgt, dat u zoekt, kunt u contact opnemen met het bestuur Stichting BOOM (013-5230833).
Als al deze stappen een onvoldoende antwoord opleveren, dan gelden een aantal wettelijke regelingen. Sinds de invoering van de Kwaliteitswet van 1998 zijn scholen wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtenvoorziening ten behoeve van de kinderen, personeelsleden en ouders te hebben. Voor de scholen onder Stichting BOOM is een contract gesloten.
Het personeel heeft een meldplicht en het schoolbestuur een aangifteplicht, wanneer een volwassene een mogelijk zedendelict pleegt met een minderjarige leerling.

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten klachten:

 

  • Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten veroorzaakt door een kind of een volwassene.


♦  Contactpersonen
Als er zich vervelende situaties met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten voordoen, kunnen ouders en kinderen zich wenden tot de schoolcontactpersonen. De contactpersoon wijst de ouders de weg naar b.v. de directie, het uitvoerend bestuur of naar de extern vertrouwenspersoon. In de schoolgids zijn de namen van de schoolcontactpersonen opgenomen en de wijze, waarop u hen kunt bereiken. 

♦  De externe vertouwenspersonen treden op namens het bevoegd gezag:

Annelies de Waal te bereiken via 06-33646887 of via mail: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Roy Ploegmakers te bereiken via 06-48088774 of via mail: royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

Ook een bezoek aan de website kan het een en ander verduidelijken: www.vertrouwenswerk.nl 

 

♦  Landelijke klachtencommissie
U kunt uw klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie:

Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl

 

♦  Vertrouwensinspecteur

Inspectie Vertrouwensinspecteur heeft een centraal meldpunt: T 0900-1113111
Indien nodig kan contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur. Hij zal aandachtig naar de klachten luisteren en u eventueel adviseren over te nemen stappen.

Nadere informatie omtrent de klachtenregeling is op school aanwezig. Hierin staat aangegeven hoe u kunt handelen in het geval u een klacht wilt indienen. Informatie kunt u ontvangen via de contactpersoon of directie/uitvoerend bestuurder van Stg. BOOM.

 

  • Klachten met betrekking tot het beleid of de organisatie van de school.

 

Als de contacten met de groepsleerkracht, schoolcontactpersoon, directie of uitvoerend bestuurder geen oplossing bieden, kunt u contact opnemen met de externe contactpersonen: zie hierboven.

 

Klachtenregeling kunt u rechts → downloaden

 

 

Downloads: