Het Algemeen Bestuur van stichting BOOM

Het Algemeen Bestuur van de stichting B.O.O.M. bestaat uit zes leden. Het bestuur is verdeeld in een algemeen bestuur (AB) en een uitvoerend bestuurder (UB). Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol.
De UB is als enige in dienst bij het AB. Het AB geeft wel/niet toestemming aan majeure onderwerpen. Het is ook de sparring partner van de UB.
De taakverdeling is geregeld in het statuut van de stichting. Er is een functionele scheiding tussen AB en UB.

♦  Taken van het Algemeen bestuur

 • Financiën
  Goedkeuring geven aan o.a. de jaarbegroting, de jaarrekening, jaarverslag
 • Strategisch beleid
  Goedkeuren van o.a. het meerjarenplan, jaarplan, wijziging grondslag, fusie, managementstatuut
 • Personeel
  het benoemen van de uitvoerend bestuurder

 

♦ Het scheiden van bestuur en toezicht

Hieronder verstaat het bestuur

 • hoe de toezichthoudende en bestuurlijke rollen zijn verdeeld, vastgelegd en geïmplementeerd.
 • het decentraliseren van bevoegdheden. Hieronder verstaat het bestuur: centraal waar dat nodig is, decentraal waar dat mogelijk is.
 • het bewaken en bevorderen van een gezonde financiële situatie op school- en stichtingsniveau.
 • het borgen van een informele cultuur en het stimuleren van een transparante organisatie, waarin publieke verantwoording een duidelijke plaats heeft.